บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ


บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด จัดตั้งขึ้นตามมาตรา 10 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2540 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 โดยกฎหมายฉบับแก้ไขเพิ่มเติมนี้ได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 114 ตอนที่ 72 ก.   วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 เนื่องจากผู้ประสบภัยไม่ได้รับความสะดวกในการใช้สิทธิในการขอรับค่าสินไหมทดแทน เพราะในบางพื้นที่ไม่มีสาขาของบริษัทประกันภัยหรือแต่ละบริษัทมีแนวทางในการดำเนินการที่แตกต่างกัน


             บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เมื่อวันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2541 มีทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 10 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ผู้ถือหุ้นประกอบด้วยบริษัทประกันวินาศภัยที่ประกอบธุรกิจประกันภัย ซึ่งในปัจจุบันมีทั้งสิ้น 60 บริษัท

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย คือ

1.   ให้บริการเกี่ยวกับการรับคำร้องขอค่าเสียหายเบื้องต้นและการจ่ายค่าสินไหมทดแทนหรือเงินต่างๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ และดำเนินกิจการตามที่บริษัทหรือสำนักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจะได้มอบหมาย

2.   ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยเฉพาะการประกันภัยรถตามพระราชบัญญัตินี้ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี

3.   ดำเนินกิจการอื่นตามที่กำหนดในหนังสือบริคณห์สนธิ

           มาตรา 10 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2540 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ได้กำหนดภารกิจแรกให้บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด คือ “ให้บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด จัดให้มีสถานที่ดำเนินการเพื่อให้บริการครบทุกจังหวัดรวมทั้งกรุงเทพมหานครให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ส่วนการจัดให้มีสถานที่ดำเนินการเพิ่มเติมต่อไปให้สอดคล้องกับปริมาณความต้องการของการให้บริการแก่ผู้ประสบภัยจากรถ ให้เป็นไปตามที่อธิบดีกรมการประกันภัยกำหนดโดยคำแนะนำของกรรมการ” ด้วยตระหนักดีถึงภารกิจดังกล่าว คณะผู้บริหารและพนักงานชุดแรก ได้ใช้ห้องประชุมของสมาคมประกันวินาศภัย และห้องประชุมของบริษัทไทยอินชัวเรอส์ ดาต้าเนท จำกัด (TID) เป็นที่ทำการชั่วคราวในการกำหนดแผนงานและแนวทางในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้รับมอบหมาย และในวันที่ 12 มิถุนายน  2541 จึงได้ทำพิธีเปิดสำนักงานใหญ่อย่างเป็นทางการ ณ สำนักงานเลขที่ 65/42 A ชั้น 3 อาคารชำนาญเพ็ญชาติบิสเนสเซ็นเตอร์ ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร หลังจากนั้นได้ทยอยเปิดสาขาเพิ่มขึ้นตามแผนงานทุกเดือน จนในที่สุดเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2541 บริษัทสามารถเปิดสาขาให้บริการแก่ผู้ประสบภัยได้ครบ 76 จังหวัดทั่วประเทศไทยได้สำเร็จตามที่กฎหมายกำหนด และเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2550 บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ได้ย้ายที่ทำการสำนักงานใหญ่ ไปยังสถานที่แห่งใหม่ ณ ที่ทำการเลขที่ 44/1 อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล ชั้น 11 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

         บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด เริ่มให้บริการรับคำร้องขอและจ่ายค่าสินไหมทดแทนในวันที่ 12 มิถุนายน 2541 ต่อมาปรากฏว่าบริษัทประกันภัยต่างประสบภาวะขาดทุนจากการรับประกันภัยรถจักรยานยนต์ ทำให้มีบริษัทประกันภัยจำนวนหนึ่งไม่พร้อมที่จะรับประกันความเสี่ยงภัยรถประเภทนี้ ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าวคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2542 ให้บริษัทกลางฯ ดำเนินการรับประกันภัยเฉพาะรถจักรยานยนต์ตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของประชาชนในการหาซื้อประกันภัยประเภทนี้ และนับได้ว่าเป็นภารกิจเพิ่มเติมจากที่ดำเนินการเฉพาะการรับคำร้องขอและจ่ายค่าสินไหมทดแทน โดยบริษัทกลางฯ ได้เร่งดำเนินการให้ทุกสาขาสามารถเปิดรับประกันภัยรถจักรยานยนต์พร้อมกันทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2542 เป็นต้นมา

การจ่ายค่าสินไหมทดแทน ตาม พ.ร.บ. แทนทุกบริษัทประกันภัย 
 ไม่ว่าท่านจะมีประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (พ.ร.บ.) ไว้กับบริษัทใด ผู้ประสบภัย ทายาท ผู้รับมอบอำนาจ หรือแม้กระทั่งโรงพยาบาล ผู้รักษาพยาบาลสามารถเรียกร้องค่าเสียหายเบื้องต้นหรือค่าสินไหมทดแทน จากบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยที่ท่านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่ประการใด

วงเงินความคุ้มครองตาม พ.ร.บ.
ค่าเสียหายเบื้องต้น หมายถึง ค่าเสียหายต่อชีวิต – ร่างกาย ของผู้ประสบภัยอันเนื่องจากการใช้รถที่บริษัทประกันภัยต้องจ่ายโดยไม่ต้องรอพิสูจน์ความรับผิดและให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าสินไหมทดแทน
           
  1. ค่ารักษาพยาบาล ไม่เกิน 30,000 บาท
  2. ค่าทุพพลภาพ / สูญเสียอวัยวะหรือค่าปลงศพตาม
    1, 2 รวมกันแล้วไม่เกิน 65,000 บาทในชั้นต้น 35,000 บาท

หมายเหตุ ค่าเสียหายเบื้องต้น สำหรับค่ารักษาพยาบาลให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการคุ้มครองผู้ประสบภัยในการจ่ายค่ารักษาพยาบาล แก่ผู้ประสบภัยจากรถ เรื่อง มาตรฐานกลางของรายการ
และจำนวนเงินค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายอันจำเป็นเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลที่บริษัทประกันภัย หรือกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ต้องจ่ายให้กับผู้ประสบภัยจากรถ
(ประกาศใช้ 1 ตุลาคม 2547)

ค่าสินไหมทดแทนสูงสุด (รวมค่าเสียหายเบื้องต้น) หมายถึง ค่าสินไหมทดแทนสำหรับความเสียหายต่อชีวิต – ร่างกายของผู้ประสบภัยจากรถที่บริษัทประกันภัยต้องจ่ายเมื่ออุบัติเหตุจากรถนั้นเป็นความผิดของผู้ขับขี่รถที่เอาประกันภัย

  1. กรณีบาดเจ็บ ไม่เกิน 80,000 บาท
  2. กรณีเสียชีวิต หรือ ทุพพลภาพถาวร   300,000 บาท
  3. สูญเสียอวัยวะ
  - นิ้วขาด 1 ข้อขึ้นไป 200,000 บาท
  - สูญเสียอวัยวะ 1 ส่วน 250,000 บาท
  - สูญเสียอวัยวะ 2 ส่วน 300,000 บาท
  4. ค่าชดเชยการรักษาตัว (ผู้ป่วยใน) 200 บาท / วัน ไม่เกิน 20 วัน 4,000 บาท

* ยกเว้น ผู้ขับขี่ที่เป็นฝ่ายผิดจะได้รับค่าเสียหายเบื้องต้นเท่านั้น
หมายเหตุ สำหรับกรมธรรม์ที่เกิดเหตุตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 เป็นต้นไป


บริษัทผู้ถือหุ้น
บริษัท กมลประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท กมลประกันภัย จำกัด (มหาชน)
โทร : 0-2502-2999  แฟกซ์ : 0-2502-2933
เว็บไซต์ http://www.kamolinsurance.com  อีเมล์: info@kamol.co.th


บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
โทร : 0-2285-8888, 0-2677-3777 แฟกซ์ : 0-2677-3737-8
เว็บไซต์ : http://www.bki.co.th/  อีเมล์ : pr_bki@bki.co.th


บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
โทร : 0-2651-5500, 0-2302-0111  แฟกซ์ : 0-2670-2135-7
เว็บไซต์ : http://www.kpi.co.th/  อีเมล์ : hrd@kpi.co.th


บริษัท คิวบีอี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
โทร : 0-2238-0999  แฟกซ์ : 0-2238-0836
เว็บไซต์ : http://www.qbe.co.th/  อีเมล์ : marketing@qbe.co.th


บริษัท เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
โทร : 0-2635-1555  แฟกซ์ : 0-2635-1298-9
เว็บไซต์ :http://www.kurnia.co.th/ อีเมล์ : -


บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน)
โทร : 0-2276-1024  แฟกซ์ : 0-2275-4919
เว็บไซต์ : http://www.charaninsurance.com   อีเมล์ : -


บริษัท เจนเนอราลี่ประกันภัย (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
โทร : 0-2685-3828  แฟกซ์ : 0-2685-3830
เว็บไซต์ : http://www.generali.co.th/  อีเมล์ : info@generali.co.th


บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน)
โทร : 0-2261-9955, 0-2661-3355  แฟกซ์ : 0-2261-3775
เว็บไซต์ :http://www.cpyins.com/  อีเมล์ : webmaster@cpyins.com

บริษัท เอไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
โทร :0-2649-1999  แฟกซ์ :0-2649-1998
เว็บไซต์ :http://www.aig.co.th/ อีเมล์ :-


บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
โทร : 0-2651-5995  แฟกซ์ : 0-2650-9600
เว็บไซต์ : http://www.cigna.co.th/  อีเมล์ : -

บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศ ไทย) จำกัด (มหาชน)
โทร :0-2686-8888-9  แฟกซ์ : 0-2686-8601-2
เว็บไซต์ : http://www.srimuang.co.th/  อีเมล์ :info@srimuang.co.th

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
โทร : 0-2248-0059  แฟกซ์ : 0-2248-7849 - 50
เว็บไซต์ :http://www.dhipaya.co.th อีเมล์ : webmaster@dhipaya.co.th

บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)
โทร : 0-2670-4444  แฟกซ์ : 0-2280-0399
เว็บไซต์ : http://www.deves.co.th/  อีเมล์ : dvsins@deves.co.th

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
โทร : 0-2652-2880  แฟกซ์ : 0-2652-2870-2
เว็บไซต์ : http://www.thaiins.com/  อีเมล์ : tic@thaiins.com


บริษัท ไทยพัฒนาประกันภัย จำกัด (มหาชน)
โทร : 0-2253-4141, 0-2253-4343, 0-2253-4646
แฟกซ์ : 0-2253-0550, 0-2253-0606
เว็บไซต์ : http://www.thaipat.co.th/  อีเมล์ : contact@thaipat.co.th


บริษัท สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
โทร : 0-2555-9100  แฟกซ์ : 0-2955-0150 - 1
เว็บไซต์ : http://www.scsmg.co.th/  อีเมล์ : samaggi@samaggi.co.th

บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
โทร : 0-2246-9635  แฟกซ์ : 0-2246-9660-1
เว็บไซต์ : http://www.paibooninsurance.com
อีเมล์ : communic@paiins.com


บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
โทร : 0-2878-7111, 0-2860-8001  แฟกซ์ : 0-2439-4840
เว็บไซต์ : http://www.thaisri.com/  อีเมล์ : info@thaisri.com


บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
โทร : 0-2630-9055, 0-2630-9111  แฟกซ์ : 0-2237-4621, 0-2237-4624
เว็บไซต์ : http://www.thai-setakij.com/  อีเมล์ : info@thai-setakij.com


บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด(มหาชน)
โทร : 0-2661-7999  แฟกซ์ : 0-2665-7304
เว็บไซต์ : http://www.thanachartinsurance.com/  อีเมล์ : -


บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
โทร : 0-2636-7900  แฟกซ์ : 0-2636-7999
เว็บไซต์ : http://www.navakij.co.th/  อีเมล์ : marketing@navakij.com


บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)
โทร : 0-2911-4488, 0-2911-4567  แฟกซ์ : 0-2911-4477
http://www.namsengins.co.th/  อีเมล์ : -


บริษัท นิวอินเดียแอสชัวรันซ์ จำกัด
โทร : 0-2245-9988  แฟกซ์ : 0-2246-1351
เว็บไซต์ : http://www.niacl.com  อีเมล์ : newindia@loxinfo.co.th,


บริษัท นิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์
โทร : 0-2649-1000  แฟกซ์ : 0-2649-1140
เว็บไซต์ : http://www.aig.com  อีเมล์ : http://www.niacl.com


บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)
โทร : 0-2233-6920 - 9, 0-2238-4111  แฟกซ์ : 0-2237-1856
เว็บไซต์ : http://www.bui.co.th/  อีเมล์ : underwrite@bui.co.th


บริษัท ประกันคุ้มภัย จำกัด (มหาชน)
โทร : 0-2254-8490, 0-2254-7850-9 แฟกซ์ :0-2253-3701,0-2253-4222
เว็บไซต์ : http://www.safety.co.th/  อีเมล์ : webmaster@safety.co.th


บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
โทร : 0-2248-0900, 0-2248-2910, 0-2644-6400
 แฟกซ์ : 0-2245-4575, 0-2248-4975
เว็บไซต์ : http://www.thaivivat.co.th/  อีเมล์ : info@thaivivat.co.th

บริษัท ทูนประกันภัย จำกัด (มหาชน)
โทร : 02-732-3671 ต่อ 202 แฟกซ์ :-
เว็บไซต์ :-  อีเมล์ :data@osi.co.th


บริษัท พุทธธรรรมประกันภัย จำกัด (มหาชน)
โทร : 0-2585-9009  แฟกซ์ : 0-2911-0991 -4
เว็บไซต์ :- อีเมล์ : phutthatham@thai.com


บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน)
โทร : 0-2636-8118  แฟกซ์ : 0-2236-8119
เว็บไซต์ : http://www.falconinsurance.co.th/
อีเมล์ :fcicustomerservice@falconinsurance.co.th


บริษัท ฟีนิกซ์ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
โทร : 0-2720-1400-4, 0-2718-3748-9, 0-2718-3944-5
แฟกซ์ : 0-2720-1128-29
เว็บไซต์ : http://www.phoenix-ins.co.th/  อีเมล์ : -


บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จำกัด สาขาประเทศไทย
โทร : 0-2679-6165 - 87  แฟกซ์ : 0-2679-6209 - 12
เว็บไซต์ : http://www.ms-ins.co.th/  อีเมล์ : msifag@ms-ins.co.th


บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
โทร : 0-2236-0035, 0-2236-8635 - 8, 0-2237-4646
แฟกซ์ : 0-2652-2870-2
เว็บไซต์ : http://www.mittare.com/  อีเมล์ : webmaster@mittare.com


บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
โทร : 0-2290-3333  แฟกซ์ : 0-2665-4166
เว็บไซต์ : http://www.mtins.com/  อีเมล์ : enquiry@mtins.com

บริษัท เอฟพีจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
โทร :02-231-2640 ต่อ 102  แฟกซ์ :-
เว็บไซต์ :- อีเมล์ :stheekhabun@chubb.com

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
โทร :0-2239-1000, 0-2641-3500-79
แฟกซ์ : 0-2641-3500 ต่อหมายเลข 1495
เว็บไซต์ : http://www.viriyah.co.th/  อีเมล์ : info@viriyah.co.th

บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัยจำกัด(มหาชน)
โทร : -  แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ : -  อีเมล์ : -


บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
โทร : 0-2677-3999, 0-2620-8000
แฟกซ์ : 0-2677-3978-79
เว็บไซต์ : http://www.aioibkkins.co.th/  อีเมล์ : pr@aioibkkins.co.th


บริษัท สมโพธิ์ เจแปน นิปปอนโคอะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
โทร : 0-2636-2333  แฟกซ์ : 0-2636-2340 - 1
เว็บไซต์ : http://www.sompojapanthai.com/  อีเมล์ : -


บริษัท สยามซิตี้ อินชัวรันส์ จำกัด (มหาชน)
โทร : 0-2202-9500  แฟกซ์ : 0-2202-9555
เว็บไซต์ : http://www.scil.co.th/  อีเมล์ : siamcityinsurance@scil.co.th


บริษัท สหนิรภัยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
โทร : 0-2236-0049, 0-2236-1290, 0-2236-1231
แฟกซ์ : 0-2236-1300, 0-2236-1211
เว็บไซต์ : http://www.union-insurance.com/
อีเมล์ : info@union-insurance.com


บริษัท สหมงคลประกันภัย จำกัด (มหาชน)
โทร : 0-2221-4373, 0-2222-9391, 223-2019  แฟกซ์ : 0-2225-1623
เว็บไซต์ : http://www.upp.co.th/  อีเมล์ : admin@upp.co.th


บริษัท สินทรัพย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
โทร : 0-2541-5555  แฟกซ์ : 0-2541-5170
เว็บไซต์ :http://www.asset.co.th/  อีเมล์ : praic@asset.co.th

บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)
โทร : 0-2378-7000 แฟกซ์ : 0-2731-6590
เว็บไซต์ :http://www.smk.co.th/  อีเมล์ : customer@smk.co.th


บริษัท อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
โทร : 0-2638-9000  แฟกซ์ : 0-2638-9050
เว็บไซต์ : http://www.allianzcp.com/  อีเมล์ : contact@allianzcp.com


บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
โทร : 0-2631-1331, 0-2267-7777  แฟกซ์ : 0-2237-7409
เว็บไซต์ :http://www.seic.co.th  อีเมล์ :public_relation@seic.co.th


บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน)
โทร : 0-2247-9261-75  แฟกซ์ : 0-2247-9260, 0-2246-5030
เว็บไซต์ : http://www.indara.co.th/  อีเมล์ : contact@indara.co.th


บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน)
โทร : 0-2254-9977  แฟกซ์ : 0-2250-5277
เว็บไซต์ : http://www.aii.co.th/  อีเมล์ : webmaster@aii.co.th


บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
โทร : 0-2318-8318, 0-2319-1199  แฟกซ์ : 0-2318-8550, 0-2319-1166
เว็บไซต์ : http://www.msig-thai.com/
 อีเมล์ :Servicequality@th.msig-asia.com


บริษัท เอราวัณประกันภัย จำกัด (มหาชน)
โทร : 0-2224-0056, 0-2224-4727 - 36  แฟกซ์ : 0-2221-1390
http://www.erawanins.com/  อีเมล์ : eichotline@erawanins.com


บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน)
โทร : 0-2679-7600  แฟกซ์ : 0-2285-6383
เว็บไซต์ :http://www.axa.co.th/  อีเมล์ : axathai@axa-insurance.co.th


บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
โทร : 0-2661-6000  แฟกซ์ : 0-2665-2728
เว็บไซต์ :http://www.lmginsurance.co.th/
 อีเมล์ :customerservice@lmginsurance.co.th

บริษัท โอสถสภาประกันภัย จำกัด
บริษัท สัญญาประกันภัย จำกัด (มหาชน)
โทร :0-2728-9888  แฟกซ์ :0-2728-9889เว็บไซต์ :http://www.promiseins.com/ อีเมล์ :-

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น